Go to AfricaBib home

Go to AfricaBib home Education in Africa Go to database home

bibliographic database
Line
Search results
Previous page New search

Search: pe=Tydskrif vir geesteswetenskappe
Found: 76 Record 1-76

Periodical articleVan der Merwe, Petro; Jansen, Cecelia (2015)
See this publication'n Eksploratiewe ondersoek na adolessente se internet-gebruik en die identifisering van moontlike risiko-faktore ten opsigte van hulle psigososiale welstand: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 490-506.

Periodical articleDu Toit-Brits, Charlene (2015)
See this publicationUitdagings by die implementering van inligtings- en kommunikasietegnologie vir die Setswanasprekende Gevorderde Onderwys Sertifikaat (GOS) afstandstudent aan die Noordwes-Universiteit: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 469-489.

Periodical articleDe Wet, Corene (2015)
See this publication'Volksblad' se uitbeelding van skoolgeweld in dieVrystaat: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 452-468.

Periodical articleSpies, Japie; Heystek, Jan (2015)
See this publicationSkoolhoofde se onderwyspraktyke binne die veld van plattelandse dorpe: navorsings- en oorsigartikels
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #3. p. 437-451.

Periodical articleBeukes, Anne-Marie (2015)
See this publicationUitdagings vir Afrikaans in hoŽr onderwys: die taalbeleid van die Universiteit van Johannesburg as gevallestudie: aktueel
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #1. p. 163-166.

Periodical articleEloff, Theuns (2015)
See this publicationDie uitdagings vir Afrikaans in die hoŽr onderwys: aktueel
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 55 #1. p. 150-154.

Periodical articleWalt, Johannes L. Van der; Steyn, Hendrik Johannes (2014)
Die erkenning van minderheidsgroepe, hulle ideale en hulle onderwysstrewes: is daar 'n ander manier? = Recognition of minority groups, their general and educational ideals: is there another way out?
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 820-834.

Periodical articleNewman, Linda; Le Cordeur, Michael (2014)
Opvoeders se perspektiewe rakende die gebruik van die leesperiode en skoolbiblioteke in geselekteerde skole in die Noord-Kaap = Perspectives of teachers regarding the use of the reading period and school libraries in selected schools in the Northern Cape
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 805-819.

Periodical articleOort, Ronel van; Carstens, Wannie (2014)
Die onderrig van Afrikaanse woordeskat en variŽteite vanuit 'n inklusiewe taalgeskiedkundige perspektief = Teaching Afrikaans vocabulary and varieties from an inclusive language-historical perspective
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 693-707.

Periodical articleOlivier, Jako (2014)
Kom join die PUK: die gebruik van Engels in honneursprogramme op 'n Afrikaanse universiteitskampus van die NWU = Come join the PUK: the use of English in honours programmes at an Afrikaans university campus of the NWU
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 610-634.

Periodical articleBornman, Elirea; Pauw, J.C.; Potgieter, Petrus H. (2014)
Houdings en opinies oor moedertaalonderrig en die keuse van 'n universiteit: Afrikaanssprekende studente aan Unisa = Attitudes and opinions regarding mother-tongue education and the choice of a university: Afrikaans-speaking students at Unisa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #4. p. 596-609.

Periodical articleJansen, Ena (2014)
Oxford aan die Amstel: Leerstoel Suid-Afrikaanse letterkunde in Amsterdam 80 jaar oud: die beginjare en vroeŽ kontakte met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns = Oxford-upon-Amstel: the Amsterdam chair of South African Literature eighty years old: the early years and relations with the South African Academy of Science and Arts
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #3. p. 383-397.

Periodical articleToit, Nina du; Eloff, Irma; Moen, Melanie (2014)
Die doeltreffendheid van die skoolondersteuningspan binne die Suid-Afrikaanse inklusiewe onderwysstelsel = Effectiveness of the school-based support team within an inclusive South African educational system
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #2. p. 341-364.

Periodical articleEbersŲhn, Liesel (ed.) (2014)
Uitkoms van 'n intervensie ten opsigte van Engelse geletterdheid op die niemoedertaal-onderrigpraktyke van onderwysers in plattelandse skole = Outcomes of an English literacy intervention on non-mother tongue teaching practices of teachers in rural schools
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 54 #2. p. 283-303.

Periodical articleStrauss, E.; Daniels, D. (2013)
'Dis 'n tydbom... die skip gaan sink': emosionele welsyn van HoŽrskool-opvoeders in die Helderberg-area van die Wes-Kaap = 'It's a time bomb... the ship will sink': emotional well-being of High School educators in the Helderberg area of the Western Cape
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 391-403.

Periodical articleBasson, Maylene; Le Cordeur, Michael (2013)
Die bevordering van woordeskat en leesbegrip by Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4-6 in Afrikaanse skole = Enhancing the vocabulary of isiXhosa mother tongue speakers in grade 4 to 6 in Afrikaans schools
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 377-390.

Periodical articleBornman, Elirea; Potgieter, Petrus H.; Pauw, J.C. (2013)
Taalkeuses en -opinies van Afrikaanssprekende studente aan Unisa = Language choices and opinions of Afrikaans-speaking students at Unisa
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 361-376.

Periodical articleDurand, J.F. (2013)
Paleontologie en die Suid-Afrikaanse samelewing vandag = Palaeontology and South African society today
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #3. p. 331-345.

Periodical articleJacobs, Gerrie J.; De Bruin, Karina; Jacobs, Melanie (2013)
Praktyke en strategieŽ wat 'n kwaliteitsetos aan hoŽronderwysinstellings behoort te koester = Practices and strategies that should nurture a quality ethos in higher education institutions
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 53 #1. p. 16-29.

Periodical articleVan Wyk, Andrť; Bisschoff, Christo (2012)
'n Meetinstrument om die beeld van 'n sekondÍre skool te bepaal = A measuring instrument to determine the image of a high school
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 415-434.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2012)
'n Voorlopige impakstudie van 'n vennootskapsprojek tussen universiteit, skole en die privaat sektor = A preliminary impact study of a university, school and private sector partnership project: hoop vir benadeelde studente danksy mentorskappe
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 397-414.

Periodical articleBitzer, Eli; Wilkinson, Annette (2012)
HoŽr onderwys as navorsings- en studiegebied in Suid-Afrika = Higher education as a field of study and research in South Africa: 'n historiese en tematiese perspektief
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 52 #3. p. 382-396.

Periodical articleBeckmann, Johan (2011)
Onderwys in Suid-Afrika van 1961 tot 2011: tussen twee paradigmas en ontwykende ideale = Education in South Africa from 1961 to 2011
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #4. p. 507-532.

Periodical articleLessing, A.C.; De Witt, M.W. (2011)
Stemme uit die Suid-Afrikaanse Onderwysunie-geledere oor dissipline = Voices from the ranks of the South African Teachers Union on discipline
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #3. p. 403-418.

Periodical articleBarkhuizen, M.; Steyn, H.J. (2011)
Die moontlike verandering van Uitkomstgebaseerde Onderwys in die grondslagfase-klaskamer = The possible change of Outcomes-based Education in the foundation phase classroom
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 51 #1. p. 36-52.

Periodical articleKlopper, Audrey; Nel, Carisma (2010)
Die ontwikkeling van 'n DBS-reeks ter ondersteuning van leesvaardighede = Development and integration of multimedia teaching and learning support material (LTSM) to support reading skills
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #4. p. 541-558.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2010)
'n Voorlopige ondersoek na die stand van onderwys in geselekteerde skole in die Wes-Kaap na 1994 = A preliminary investigation into the state of education after 1994 in selected schools in the Western Cape
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #4. p. 520-540.

Periodical articleMalan, Koos (2010)
Die Grondwet, onderwysowerhede en die pad vorentoe vir Afrikaanse skole = The Constitution, education authorities and the road ahead for single medium Afrikaans schools
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #2. p. 261-283.

Periodical articleVan der Walt, J.L. (2010)
Ubuntu-waardes: samelewings- en pedagogiese verwagtinge = Ubuntu values: societal and educational expectations
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #2. p. 229-242.

Periodical articleLe Cordeur, Michael (2010)
Die interaktiewe leesbenadering: 'n alternatief vir tradisionele maniere van leesonderrig = The interactive approach to reading instruction: an alternative to traditional ways of teaching reading
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 50 #1. p. 104-118.

Periodical articleBisschoff, C.A.; Lotriet, R.A. (2009)
Die dienskwaliteit van die PUK rugby instituut = The service quality of the PUK Rugby Institute
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #2. p. 266-286.

Periodical articleEngelbrecht, L.K. (2009)
'n Benadering tot finansiŽle kwesbaarheidsreduksie: finansiŽle geletterdheidsopvoeding binne 'n maatskaplike ontwikkelingsparadigma = An approach to financial vulnerability reduction: financial literacy education within a social development paradigma
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 49 #2. p. 201-218.

Periodical articleVan Louw, Trevor; Waghid, Yusef (2008)
Die behoefte aan 'n multidimensionele benadering tot dissiplineprobleme op skool = The need for a multi-dimensional approach to the problem of discipline in schools
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #4. p. 467-476.

Periodical articleWolhuter, C.C.; Van Staden, J.G. (2008)
Bestaan daar 'n dissiplinekrisis binne Suid-Afrikaanse skole? Belewenis van opvoeders = Does a discipline crisis exist in South African schools?
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #3. p. 389-398.

Periodical articleScholtz, Leopold; Scholtz, Ingrid (2008)
Die debat oor die posisie van Afrikaans aan die Universiteit Stellenbosch: 'n ontleding = The debate about the position of Afrikaans at the University of Stellenbosch
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 48 #3. p. 292-313.

Periodical articleWolhuter, Charl (2007)
Die akademiese professie in Suid-Afrika se belewing van die huidige rekonstruksie van die samelewing en die hoŽr onderwys
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #4. p. 501-515.

Periodical articleBooyse, Johan; Swanepoel, Cassie (2007)
Opvattings oor onderwysverandering soos weerspieŽl in die metaforiese uitdrukkings van onderwysers
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #1. p. 95-111.

Periodical articleOosthuizen, Lizebelle; Bouwer, Cecilia (2007)
Die moeder se vergestalting van die onderwyserrol in tuisskoolonderrig
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 47 #1. p. 66-80.

Periodical articleSmit, Marius; Oosthuizen, Izak (2006)
'!ke e:/xarra /ke': eenheid in verskeidenheid in die onderwys
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #4. p. 515-528.

Periodical articleScholtz, Leopold (2006)
Die belang van Afrikaanse onderwys vir die oorlewing van die taal
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #4. p. 470-481.

Periodical articleWiechers, Bettie; Bester, Dierdre (2006)
Hoe weeg Suid-Afrikaanse tuisskoolleerders se adademiese prestasie op teen diť van leerders in staatskole?
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #4. p. 456-469.

Periodical articleKotze, Chrisna; Waghid, Yusef (2006)
Leerdergesentreerde onderwys en demokratiese burgerskapsopvoeding in primÍre skole in NamibiŽ
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #4. p. 428-442.

Periodical articleGouws, Eldrie; Dicker, Anne-Mari (2006)
Onderwysers se belewing van indiensopleiding met betrekking tot die hersiene nasionale kurrikulumverklaring: 'n gevallestudie
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 46 #4. p. 416-427.

Periodical articlePrinsloo, E. (2004)
Die uitwerking van armoede, sosiale verval en ekonomiese agteruitgang op die nuwe onderwysbedeling in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 44 #2-3. p. 158-166.

Periodical articleDe Wet, Corene (2004)
Opvoeders se ervaringe oor rassisme in die onderwys
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 44 #1. p. 28-37.

Periodical articleSmit, Maria (2003)
Bemagtiging van musiekopvoeders: die skep van 'n gesonde selfbeeld
Tydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 43 #3-4. p. 237-248.

Periodical articleMentz, P.J. (2002)
Gehalte van werklewe van onderwysers in 'n periode van konstitusionele hervorming en veranderinge in die onderwys
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 42 #4. p. 237-249.

Periodical articleBitzer, E.M.; Bezuidenhout, S.M. (2001)
Problematiek rondom die begrip 'transformasie' in hoŽr onderwys in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 41 #1. p. 33-40.

Periodical articleCarl, A.E.; De Klerk, J. (2001)
Waardeopvoeding in 'n jong demokrasie en Kurrikulum 2005: panasee of mynveld?
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 41 #1. p. 21-32.

Periodical articleDe Wet, Corene (2000)
Die invloed van die tydsgees op die geskiedskrywing van onderwysvoorsiening aan swartes in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 40 #4. p. 330-340.

Periodical articleOswald, M.; Ackermann, C.J.; Engelbrecht, P. (2000)
Onderwysers in hoofstroomskole se houdings teenoor inklusiewe onderwys
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 40 #4. p. 306-317.

Periodical articleKroon, J. (1999)
Die rol van entrepreneurskapsontwikkeling in samelewingsontwikkeling
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 39 #2. p. 133-144.

Periodical articleSmit, P. (1999)
Die realiteite van demografie en onderwys in Suid-Afrika: die universiteitsisteem, ontvanger van die skolestelsel en finale afleweringstelsel
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 39 #1. p. 39-51.

Periodical articleBerkhout, Sarie; Hodgkinson, Cheryl; Van Loggerenberg, Annemarie (1998)
Kurrikulum 2005: 'n explorasie van enkele tendense, intensies en implikasies van uitkomsgebaseerde onderwys
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 38 #4. p. 287-302.

Periodical articleSmit, P. (1998)
Die realiteite van demografie en onderwys in Suid-Afrika: die skolestelsel, voorsiener van voornemende studente aan universiteite
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 38 #4. p. 274-286.

Periodical articleDu Plessis, A.J.; Paulsen, W.J. (1998)
Die kritiese denkvermoŽ van 'n geselekteerde groep graadtien-leerlinge in die Noord-Kaap
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 38 #1. p. 63-72.

Periodical articleDu Plessis, W.S. (1997)
Die legitimiteit van 'n Tegnologiekurrikulum vir algemeen vormende skoolonderwys
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 37 #4. p. 275-284.

Periodical articleSteyn, H.J. (1997)
Geloofsonderwys en ouerbetrokkenheid binne die raamwerk van onderwysvoorsiening aan minderheidsgroepe
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 37 #4. p. 264-274.

Periodical articleSteyn, A.G.W.; Vermeulen, P.J. (1997)
Perspektiewe op die finansiering van Suid-Afrikaanse universiteite
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 37 #4. p. 248-263.

Periodical articleSteyn, J.C. (1997)
Die posisie van Afrikaans as voertaal en die vak Afrikaans en Nederlands aan universiteite
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 37 #4. p. 236-247.

Periodical articleHenning, S.; Horn, A.C. (1995)
Aspekte van die demokratisering van blanke onderwys in Suid-Afrika, 1990-1992
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 35 #1. p. 37-51.

Periodical articleKapp, P.H. (1995)
Die toekoms van geskiedbeoefening in Afrikaans aan tersiÍre inrigtings in 'n veranderende Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 35 #1. p. 16-28.

Periodical articleVan der Walt, J.L. (1994)
Multikulturele onderwys in terme van metafore
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 34 #4. p. 248-256.

Periodical articleRetief, F.P. (1994)
Die demokratisering van onderwys en opleiding
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 34 #2. p. 138-148.

Periodical articleMarais, J.L. (1993)
Selfkonsep as voorspeller van wiskundeprestasie by 'n groep st. 7-leerlinge
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 33 #1. p. 62-74.

Periodical articleRoets, N. (1992)
Die onderrig van Afrikaans aan anderstaliges op tersiÍre vlak
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 32 #2. p. 143-154.

Periodical articleVan der Westhuizen, P.C.; Wissing, M.P.; Hillebrand, I.H. (1992)
Werksbevrediging by die onderwyseres
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 32 #1. p. 40-51.

Periodical articleDe Beer, N.A. (1991)
Die toepassingspotensiaal van die Feuerstein Instrumentele Verrykingsprogram (FIE) vir leergestremde kinders binne die multikulturele Suid-Afrikaanse konteks
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 31 #3. p. 189-198.

Periodical articleSmit, P. (1991)
Onderwys in Afrika: wedersydse lesse
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 31 #2. p. 156-171.

Periodical articleBadenhorst, H.J. (1991)
Perspektiefversoening via begaafdeonderwys: 'n model vir die hantering van enkele onderwysprobleme in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 31 #1. p. 57-65.

Periodical articleSmit, P. (1990)
Wetenskapsbeoefening aan ons universiteite
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 30 #4. p. 331-350.

Periodical articleStrydom, A.H.; Labuschagnť, M.J. (1989)
Akademiese standaarde: hoe kan universiteite in die RSA verlore prestige herwin?
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 29 #4. p. 291-301.

Periodical articleVan der Walt, J.L. (1988)
Scenario: is dit die skool van die toekoms vir die RSA?
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 28 #4. p. 345-356.

Periodical articleSmit, P. (1988)
Die toekoms van die universiteitswese in Suid-Afrika
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 28 #2. p. 181-192.

Periodical articleBeukes, E.P.; Fourie, F.C.v.N. (1987)
Die nuwe subsidieformule vir universiteite: is dit werklik in hulle belang?
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 27 #2. p. 133-147.

Periodical articleVan der Stoep, F. (1987)
Onderwys en opleiding as prioriteit tot by die jaar 2000
Abstract presentTydskrif vir geesteswetenskappe. Volume 27 #1. p. 31-41.

Search: pe=Tydskrif vir geesteswetenskappe
Found: 76 Record 1-76

Previous page New search